Általános Szerződési Feltételek

Moneyversity.hu

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a QUANTIS Consulting Zrt. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.moneyversity.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett „MoneyVersity” nevű képzésre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzésen történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező nagykorú és cselekvőképességükben nem korlátozott személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A MoneyVersity egy praktikus, életszerű és naprakész pénzügyi képzés és edzésprogram, amelynek legfőbb célja, hogy kézzelfogható segítséget nyújtson a Jelentkezők személyes és családi pénzügyi céljainak eléréséhez; egy összesen hat modulból álló tréning program, amely három hónapon keresztül, havi egy alkalommal – alkalmanként két modul átvételével – zajlik.

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőként elismeri. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

2. Értelmező rendelkezések:

  • QUANTIS Csoport: A QUANTIS Holding Zrt., valamint leányvállalatai, a QUANTIS Consulting Zrt., a QUANTIS Finance Kft., a QUANTIS Alkusz Zrt., a QUANTIS Alpha Zrt. és a QUANTIS Equity Zrt.
  • Megbízott: A QUANTIS Csoporttal közvetítői tevékenység végzésére irányuló megbízási jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy.
  • Diák: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján nappali képzésben részesülő, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

3. A szerződő felek

A Szolgáltató adatai:
Név: QUANTIS Consulting Zrt.
Székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 44.
Cégjegyzékszám: 01-10-045719 (Fővárosi Bíróság Cégbírósága mint Cégbíróság)
Adószám: 14017456-4-42
Bankszámlaszám: 12100011-10018589-00000000
Személyes ügyfélszolgálat: 1068 Budapest, Benczúr u. 44.
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1 462 2200
E-mail (1): ugyfelszolgalat@quantis-group.com
E-mail (2): kapcsolat@moneyversity.hu
Fax: +36 1 462 2299
Webtárhely-szolgáltató: QUANTIS Holding Zrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 44., kapcsolat@moneyversity.hu)

A Képzésen csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott személyek vehetnek részt.

4. Jelentkezés menete, a képzési szerződés létrejötte

A Képzésekre való jelentkezés a Szolgáltató weboldalán (www.moneyversity.hu) keresztül, a „Regisztráció” menüpont alatt lehetséges. A regisztráció a Képzésen való részvételre, a képzési szerződés megkötésére vonatkozó ajánlattételnek minősül. A Szolgáltató a regisztrációt követően visszaigazolást küld, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, a számlázási adatokat, továbbá a képzési díj első részletére vonatkozó díjbekérőt. Az online regisztráció visszaigazolását követően létrejött képzési szerződés távollévők között kötött, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a szerződést nem iktatja, csak a regisztráció és a visszaigazolás tényét rögzíti.

A rendezvény helyszínéről, kezdési időpontjáról és a képzési nappal kapcsolatos tudnivalókról a Szolgáltató a részvételi díj első részletének befizetését követően e-mailben küld részletes tájékoztatást a Jelentkezőnek.

A Jelentkezők a Képzésen való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

(a) a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezelje a Jelentkezők jelentkezése alatt megadott személyes adatait (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, cím, telefonszám) a Képzés lebonyolítása és dokumentálása céljából.
(b) a Képzésről hang- és képfelvétel készülhet, mely a moneyversity.hu weboldalon, facebookoldalán, online felületein illetve nyomtatott anyagaiban, valamint egyéb promóciós és reklám felületeken is megjelenhet. A Jelentkezők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Képzésen készült hang- illetve képfelvételeket a Szolgáltató díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklámozási, promóciós célokra. Bármely résztvevő, aki ezeken a felvételeken megjelenik, csak külön beleegyezésével nevesíthető.

5. Részvételi díj

A Képzés teljes részvételi díja bruttó 120.000 Ft (94.488 Ft + ÁFA), mely tartalmazza a képzés díját és a rendezvények alatt biztosított ellátás (főétel) díját. A részvételi díj megfizetése két részletben esedékes:

a. Első részlet: 60.000 Ft (47.244 Ft + ÁFA), amit legkésőbb a Képzés kezdő napját megelőző 4. munkanapig kell befizetni.
b. Második részlet: 60.000 Ft (47.244 Ft + ÁFA), amelyet a tréning 2. alkalmát megelőző 4. munkanapig kell befizetni.

A díjbekérőt a regisztrációt követően e-mailben kapják meg a Jelentkezők.

A Képzés megkezdésének feltétele a részvételi díj első részletének a Szolgáltató részére történő megfizetése. A Jelentkező csak akkor vehet részt a Képzés második és harmadik oktatási napján, ha a részvételi díj második részletét is befizette.

Kedvezmények:

  • Ajánlói kedvezmény: A QUANTIS Csoport bármely Megbízottja által ajánlott Jelentkező, illetve a QUANTIS Csoporttal hatályos szerződéssel rendelkező QUANTIS-ügyfél 50% kedvezményre jogosult a részvételi díjból. Ajánlói kedvezmény érvényesítésekor a regisztráció során a „Kupon” mezőben egy „A” betű beírása után, szóköz nélkül meg kell adni a jelentkezőt ajánló QUANTIS Megbízott azonosító számát (pl. A34567).
  • Diákkedvezmény: Felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatója részére a képzés ingyenes, amennyiben a jelentkezési időszak alatt a QUANTIS Consulting Zrt. által szervezett hallgatói projekt keretein belül megkezdi a, piacfeltáró tevékenységet magában foglaló gyakorlati programot, és minimum egy darab – a CRM rendszerbe feltöltött – piacfeltáró kérdőívet prezentál. A gyakorlati program megkezdésénél a Hallgató egy azonosító számot kap. Diákkedvezmény érvényesítéséhez a regisztráció során a „Kupon” mezőben „D” betűt kell tenni a Hallgató azonosítója elé (pl. D65432). Hallgatói jelentkezés esetén a diákigazolványról készült fotót is fel kell tölteni a weboldalon. (A hallgatói projektben nem résztvevő diákok teljes áron, vagy Ajánlói kedvezménnyel féláron vehetnek részt a Képzésen.)
  • Toborzói kedvezmény: Ha a Jelentkező nem minősül Megbízottnak, de további 3 személyt bevon a Képzésbe, akik a részvételi díj első, majd második részletét is befizetik, az adott Jelentkező részvételi díját a Szolgáltató visszatéríti. Ez a rendelkezés diákokra nem vonatkozik.

Pénzvisszafizetési garancia

A Szolgáltató „No questions asked” 100%-os pénzvisszafizetési garanciát kínál a Képzés teljes programjára, amennyiben a résztvevő úgy véli, hogy annak minősége és gyakorlati hasznossága számára nem volt megfelelő. A pénzvisszafizetés feltétele, hogy a Jelentkező mind a hat modulon részt vegyen, és ennek ténye jelenléti ívvel igazolható legyen.

Fizetési mód

A részvételi díjat a Szolgáltató 12100011-10018589-00000000 számú fizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni.

6. A Képzés törlése

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett Képzést annak megkezdését legalább 3 munkanappal megelőzően törölje. A Képzés törlése esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti a Jelentkezőket. Amennyiben a Szolgáltató a törölt képzési időpont helyett új időpontot tűzi ki, a jelentkező azt elfogadhatja, vagy elutasíthatja. A Képzés törlése, vagy az elmaradt Képzés pótlására megadott új időpont elutasítása esetén a Szolgáltató az értesítés megküldését követő 14 munkanapon belül gondoskodik a megfizetett részvételi díj(ak) teljes visszatérítéséről.

7. Elállás és felmondás

A Jelentkező a regisztráció visszaigazolásától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a képzési szerződéstől, illetőleg amennyiben a képzés e határidőn belül már megkezdődött, akkor a képzési szerződést felmondhatja.

Az elállási vagy felmondási jog a QUANTIS Consulting Zrt. részére a fenti határidőn belül elküldött (feladott) ajánlott postai levél (cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 44.), vagy elektronikus levél (kapcsolat@moneyversity.hu) útján, az elállásra/felmondásra irányuló egyértelmű nyilatkozattal gyakorolható.

Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató a Jelentkező által már megfizetett részvételi díjat, felmondás esetén pedig a megfizetett részvételi díjnak a még nem teljesített modulokkal arányos részét haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti. Egyéb költségtérítésre a résztvevő nem tarthat igényt.

8. Szerzői jogok

A Képzések keretében átadott anyagok szerzői jogi védelem alá esnek, e szerzői művek jogosultja a Szolgáltató. A szerzői művek felhasználásához minden esetben a Szolgáltató előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges.

9. Észrevételek, kapcsolattartás, információkérés, panaszkezelés

A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzéssel és a meghirdetett Képzésre elküldött jelentkezésével kapcsolatos kérdése, észrevétele, vagy panasza esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat, melynek elérhetőségei:

Személyes ügyfélszolgálat: 1068 Budapest, Benczúr u. 44.
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1 462 2200
E-mail (1): ugyfelszolgalat@quantis-group.com
E-mail (2): kapcsolat@moneyversity.hu
Fax: +36 1 462 2299

A Jelentkező panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosító számmal ellátni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlésével kapcsolatban. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Jelentkezőnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. Az illetékes békéltető testület és elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest Pf.10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: +36 1 488 2186, tel: +36 1 488 2131.

10. Adatvédelem

A Szolgáltató a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli a jelentkezési folyamat során birtokába került személyes adatokat. A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója folyamatosan megismerhető, elmenthető és kinyomtatható a www.moneyversity.hu honlapról.

11. A szerződés hatálya, teljességi záradék, az alkalmazandó jog, jogviták rendezése

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, a jövőre nézve módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Jelentkező kötelezettsége, hogy jelen szerződés változásait figyelemmel kísérje.

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszonyok tekintetében a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és más hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Felek jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.

 

2016. december 2.

Menü