ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL
TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL

1. A személyes adatok kezelése

A QUANTIS Holding Zrt. mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), piacfeltárói tevékenységével összefüggésben a természetes személyek általa kezelt személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb irányadó jogszabályok adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Személyes adatnak minősül az olyan információ, ami alapján egy természetes személyre vonatkozóan következtetést lehet levonni.

Az Adatkezelő az érintett részére – a GDPR 13. és 14. cikke alapján – az alábbi, egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújtja az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

Az érintett

(i)         olyan piacfeltárói tevékenységet végző természetes személy, aki közvetlenül az Adatkezelővel – annak piacfeltárói tevékenysége ellátásában való közreműködés tárgyában – áll szerződéses kapcsolatban; vagy

(ii)        olyan piacfeltárói tevékenységet végző természetes személy, aki az Adatkezelővel – annak piacfeltárói tevékenysége ellátásában való közreműködés tárgyában – szerződéses kapcsolatban álló piacfeltárói tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – ideértve a fenti (i) pontban meghatározott személyt is, amennyiben az egyéni vállalkozó – (a továbbiakban: „Megbízott”) alkalmazásában áll, és e tevékenységben, illetve az Adatkezelő és a munkáltatója közötti szerződés teljesítésében részt vesz.

2. Az Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos adatai

QUANTIS Holding Zrt.
Székhely:                    1068 Budapest, Benczúr utca 44.
Cégjegyzékszám:       Cg. 01-10-046350
Képviseli:                    Ertl Pál József és Fiam Pálné igazgatósági tagok együttesen

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Makó Kata (1068 Budapest, Benczúr utca 44; e-mail címe: adatvedelem@quantis-group.com, telefonszáma: 06 1 462 2209)

3. Szerződés megkötésével, illetve teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az 1. pont (i) és (ii) alpontjában foglalt személyek személyes adatait az 1. pont (i) és (ii) pontjában meghatározott szerződés megkötésével, illetve teljesítésével kapcsolatban kezeli.

3.1. Az 1. pont (i) alpontjában foglalt személy személyes adatai

Amennyiben az 1. pont (i) alpontjában meghatározott személy és az Adatkezelő között piacfeltárói tevékenység tárgyában nem jön létre megbízási szerződés, az Adatkezelő a megbízási szerződés létrehozása érdekében az 1. pont (i) alpontjában meghatározott személy azonosítása és a vele való kapcsolattartás céljából tudomására jutott személyes adatokat addig kezeli, ameddig a megbízási szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a megbízási szerződés megkötése meghiúsulását, illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő hat évig. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy az érintettel történő szerződéskötést megfelelően elő tudja készíteni, illetve a szerződéskötés meghiúsulását követően azon jogos érdek, hogy az érintettel szembeni esetleges jogvitában megfelelően védekezni tudjon.

Amennyiben az 1. pont (i) alpontjában meghatározott személy és az Adatkezelő között piacfeltárói tevékenység tárgyában megbízási szerződés jön létre, az Adatkezelő az 1. pont (i) alpontjában meghatározott személy azonosítása és a vele való kapcsolattartás céljából tudomására jutott személyes adatait (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, postacím, telefonszám, e-mail cím, illetve a piacfeltárói tevékenységet ténylegesen végző érintett teljesítményével kapcsolatos adatok) a megbízási szerződés megkötése és teljesítése céljából kezeli. Az Adatkezelő a megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatban az érintett által megadott személyes adatokat a megbízási szerződés fennállása alatt, illetve a megbízási szerződés megszűnése esetén a megszűnést, illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő hat évig kezeli. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a megbízási szerződés teljesítése, melyben az érintett az egyik fél.

Az 1. pont (i) alpontjában meghatározott személy a jelen 3.1. pontban meghatározott személyes adatokat nem köteles megadni az Adatkezelőnek, azonban e személyes adatok megadásának elmaradása azt eredményezi, hogy az 1. pont (i) alpontjában meghatározott személy Adatkezelővel nem tud megbízási szerződést kötni.

3.2. Az 1. pont (ii) alpontjában foglalt személyek, illetve más kapcsolattartók személyes adatai

Amennyiben a Megbízott gazdálkodó szervezetként az Adatkezelővel kötött szerződés megkötése és teljesítése, illetve a kapcsolattartás céljából az 1. pont (ii) alpontjában meghatározott személyek, illetőleg más kapcsolattartó személy elérhetőségi adatait (név, cím, telefonszám, email-cím, illetve a piacfeltárói tevékenységet ténylegesen végző érintett teljesítményével kapcsolatos adatok) megadja az Adatkezelőnek, az Adatkezelő e személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából, a saját, jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő jogos érdeke ebben az esetben az a körülmény, hogy a Megbízottal kötött szerződést csak abban az esetben képes megkötni, illetve teljesíteni, amennyiben egymás számára egyértelműen meghatározzák a nevükben vagy képviseletükben eljáró természetes személyeket, és egymás rendelkezésére bocsátják e személyek elérhetőségi adatait, valamint az 1. pont (ii) alpontjában foglalt személy piacfeltárói tevékenységével kapcsolatos adatokat. Az Adatkezelő a megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatban az 1. pont (ii) alpontjában meghatározott személyek, illetőleg más kapcsolattartó személy személyes adatait a Megbízottal kötött megbízási szerződés megkötésének meghiúsulása esetén a megbízási szerződés megkötése meghiúsulását – illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását – követő hat évig, a megbízási szerződés megkötése esetén annak fennállása alatt, továbbá a megbízási szerződés megszűnése esetén pedig a megszűnést – illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását – követő hat évig kezeli.

4. Adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján

Az Adatkezelő jogszabályokban meghatározott esetekben jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat végrehajtása érdekében az érintettek jogszabályban meghatározott személyes adatait (így különösen a számviteli bizonylatokon feltüntetett személyes adatokat) a jogszabályban meghatározott célból köteles kezelni a jogszabályban meghatározott időtartamig. Ezen adatkezelési tevékenységek jogalapja az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége, melyet különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. ír elő (a számviteli bizonylatok megőrzése).

5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A kezelt személyes adatok címzettjei:

a) adatfeldolgozóként a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928), valamint

b) az Adatkezelő potenciális ügyfeleként a piacfeltárói tevékenység alanya, aki a piacfeltárói tevékenység végzése során a Pénzügyi Tudatosságot Felmérő Kérdőívet kitölti, megismeri az érintett nevét.

6. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

Az adatkezelés során nem történik sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás.

7. Érintetti jogok, jogorvoslat

7.1. Az érintetti jogok gyakorlása

A GDPR 15-22. cikkei szerint az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

7.2. Az érintetti jogokról röviden

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja a GDPR 15. cikkében meghatározott információkról (így különösen: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelők az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbítik az érintettre vonatkozó, általuk kezelt pontatlan személyes adatokat.

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az Adatkezelő a GDPR 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve az ott meghatározott egyes esetekben az érintett külön kérése nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett az Adatkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő Adatkezelőt arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére, a GDPR 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikkével összhangban, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére az Adatkezelő az érintettre vonatkozó, és korábban általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére, melyet az érintett jogosult egy másik adatkezelőnek továbbítani, illetve az Adatkezelő az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

7.3. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő számára fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt az érintett más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a pert az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


2019.
március 1.

QUANTIS Holding Zrt.
Adatkezelő

Menü